Algemene voorwaarden

LiBo Horloges en zijn vennoten verlenen hun diensten aan u onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Als u ons bezoekt of binnen deze website winkelt, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij verzoeken u deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden LiBo Horloges.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van LiBo Horloges, zowel ter zake van de leveringen van goederen en/of onderdelen daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder goederen worden in deze algemene voorwaarden tevens diensten begrepen.

1.2 Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze nu voor dan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Opdrachten gelden eerst als door LiBo Horloges aangenomen, wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd dan wel wanneer wij uitvoering aan de opdracht geven. De datum van de bevestiging is hierbij bepalend.

2.2 Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, evenals (mondelinge) afspraken en/of toezegging door ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 De koper verplicht zich, bij het aangaan van de overeenkomst tussen hem en LiBo Horloges, de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij eventuele gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ons.

Artikel 3. Annulering

Annulering van een order is in beginsel niet mogelijk.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld, geschieden al de opgaven van LiBo Horloges onder voorbehoud van prijswijziging.

4.2 In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.

4.3 Alle vermelde prijzen op de site zijn in Euro, inclusief 19% BTW en exclusief alle verzendkosten. U krijgt, voor de ontvangstbevestiging, een overzicht van het te betalen totaalbedrag, inclusief alle kosten.

Artikel 5. Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels storting of overmaking op een door LiBo Horloges aangewezen bank- of girorekening, binnen de termijn als op de factuur gesteld. De op onze bank- of girorekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt daarom als betalingsdag aangemerkt.

Artikel 6. Rente en kosten

6.1 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is LiBo Horloges gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

6.2 Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door niet betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van 250,00 en zijn verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Al door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door wederpartij van de buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk hebben gemaakt.

Artikel 7. Levering

7.1 Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. LiBo Horloges is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen een redelijke termijn (30 dagen) is wederpartij daarna gerechtigd de order te annuleren en wat hij al betaald mocht hebben terug te vorderen.

7.2 Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen zoals: brand, onlust, werkstakingen, transportmoeilijkheden en dergelijke hebben wij het recht om in overleg met wederpartij de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

7.3 Indien een rembourszending geweigerd of niet afgehaald word zijn wij genoodzaakt de door ons gemaakte kosten op U te verhalen.

Wanneer uw product niet naar wens is kunt u de goederen in overleg aan ons retourneren.

Artikel 8. Transport en risico

8.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan LiBo Horloges is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij betreffende transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

8.2 Het transport geschiedt steeds voor rekening van wederpartij. De risico-overdracht vindt plaats op het moment, dat het goed geleverd is aan de wederpartij.

Artikel 9. Garantie

9.1 Tenzij LiBo Horloges zelf een garantiecertificaat (anders dan factuur) afgeeft en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garanderen wij de goede werking van de door ons geleverde goederen slechts voor zover deze door haar desbetreffende leveranciers c.q. fabrikanten aan ons wordt gegarandeerd en wordt nagekomen in overeenstemming met de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Ten deze zullen wij nimmer tot enige andere prestatie gehouden zijn dan de overdracht van onze rechten jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bijlevering van de betreffende garantiecertificaten.

9.2 De garantie geldt niet indien:

– de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;

– de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;

– de wederpartij niet, niet tijdig behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met ons voortvloeit.

– tevens valt niet onder de garantie: glasbreuk en glasbeschadiging, horlogebatterijen, horlogebanden e.d.

9.3 Onze garantie houdt in dat wij gedurende de garantietermijn, te onzer uitsluitende beoordeling, dan wel voor onze rekening fouten herstellen dan wel het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door nieuwe levering vervangen. Wij zijn nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebrek gebleken goederen te bovengaan. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting goederen vervangen, worden de vervangen (onderdeel van) goederen ons eigendom.

9.4 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van LiBo Horloges en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Waarheidsgetrouw

Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. al dan niet door LiBo Horloges vervaardigd, opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Alle door of in opdracht van
LiBo Horloges gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. blijven eigendom van LiBo Horloges en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. De afnemer is gehouden deze gegevens op
eerste verzoek aan LiBo Horloges te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van LiBo Horloges van EUR 500 per dag, voor iedere dag dat de aannemer
hiermee in gebreke is.

Artikel 12. Klachtenregeling

Eventuele klachten kunt u richten aan:
LiBo Horloges
Anthoniedijk 44 3552 XD Utrecht
+31 302430651

Wij zullen uw klacht binnen 30 dagen (na dagtekening) afhandelen. Bij eventuele optredende vertraging, stellen wij u schriftelijk op de hoogte van de ontstane vertraging, alsmede de reden ervan.